Procedura infiintarii unui club sportiv – 2

Anterior am precizat primii 3 pași ai procedurii de înființare a unui club sportiv. Vă prezentăm mai jos pasul 4 și pasul numărul 5.

Pasul numărul 4
Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul.
Actele necesare în vederea înscrierii sunt următoarele:
- cerere care se va aviza de către judecătorul de serviciu sau judecătorul delegat; (pentru sectoarele municipiului Bucureşti şi alte instanţe din ţară există un birou specializat pentru persoane juridice.)
- actul constitutiv şi statutul – trei exemplare autentice.
- dovada privind disponibilitatea denumirii.
- dovada existenţei sediului asociaţiei.
- dovada patrimoniului
- taxa de timbru, în cuantum de 18,3 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În termen de 15 zile aveţi obligaţia prezentării la Administraţia Finantelor Publice locale în vederea eliberării Certificatului de înregistrare fiscală.

După rămânerea irevocabilă a încheierii de admitere a cererii ( 5 zile de la comunicarea către părţi), reprezentantul asociaţiei va solicita legalizarea acesteia printr-o cerere, taxa de timbru 1,9 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei.

După dobândirea personalităţii juridice, instanţa întocmeşte certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial.

Pasul numărul 5
Se efectuează înscrierea în Registrul sportiv pe baza a două cereri, cererea de înregistrare în Registrul sportiv şi cererea de avizare a constituirii structurilor sportive, semnate şi ştampilate, formulate de reprezentantul legal al fiecărei structuri sportive.

Cererea de înregistrare în Registrul sportiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele:
- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;
- numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;
- denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;
- precizarea patrimoniului iniţial;
- numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;
- numărul şi data emiterii Certificatului de înscriere în Registrul Naţional de la Ministerul Justiţiei sau certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa instanţei;
- hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care a dobândit personalitate juridică, sau încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii:
- copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă e cazul şi hotărârile judecătoreşti prin care s-au admis modificări la statut.
- actul constitutiv şi statutul, autentificate, în copie legalizată de notar sau atestate de avocat, dacă e cazul şi acte adiţionale (procese-verbale ale Adunărilor Generale) prin care s-a modificat statutul.
- dovada sediului în copie: respectiv contracte încheiate de club: vânzare-cumpărare, închiriere, comodat sau adeverinţe eliberate de instituţii sau autorităţi publice;
- dovada patrimoniului iniţial în copie: extras de cont, dovada consemnării sumei, bilanţ etc.
- copie legalizată de notar de pe Certificatul de înscriere în Registrul Naţional de la Ministerul Justiţiei sau certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa instanţei;

Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde sub sancţiunea nulităţii:
- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;
- numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociază;
- denumirea şi sediul structurii sportive;
- precizarea patrimoniului iniţial;
- numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

După depunerea, analizarea cererii şi înscrierea în Registrul sportiv structura sportivă primeşte număr de identificare şi Certificatul de identitate sportivă, în condiţiile legii. În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile legii atât pentru avizare cât şi pentru înscriere în Registrul sportiv, se va pune în vedere petentului referitor la completarea documentaţiei şi/sau modificarea actelor constitutive.

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)